Rregullat në Tregukosovar.com

Rregullojra

Këtu do të gjeni rregullat që duheni ti përmbaheni gjatë publikimit të shpalljeve. Shpalljet në kundershtim me këto rregulla nuk publikohen.

Përshkërimi:

duhet të përshkruan artikullin ose shërbimin i cili ofrohet në shpallje. Kopjimi i përshkrimit të ndonjë shpalljës tjëtër është e ndaluar.

Kategorizimi:

Artikulli ose shërbimi duhet të kategorizohet në atë kategori që i përshtatet më së miri. Korrigjimi i kategorisë nga stafi mund te ndodhë nëse shpallja eshte publikuar ne kategorinë e gabuar.

Dyfishimi:

Nuk lejohet që e njejta shpallje të shpallët më shumë se njëherë. Fshij shpalljen e parë dhe krijo një shpallje të re. Gjithashtu nuk lejohet që e njejta shpallje të shpallet në më shumë se një komunë.

Fotografia:

Fotografia përkatëse duhet të jetë përshkruese për artikullin ose shërbimin. Logo të ndërmarrjeve nuk lejohen të përdoren si fotografi.

Artikuj/shërbime të kundërligjshme:

Artikuj apo shërbime të cilat janë në kundershtim me ligjin nuk lejohën të shpallen.

Përgjegjësi:

Shpallësi ka personalisht përgjegjësi për shpalljen. Tregukosovar.com nuk mbane përgjegjësi për artikujt apo shërbimet të cilat shpallën.

E-mail:

Email-i eshtë i obligueshëm por nuk do të publikohet në shpallje.